Internasjonalt

Forskningsrådets internasjonale aktiviteter følger hovedsakelig de samme malene som for vanlige programmer. Internasjonale aktiviteter kan imidlertid bruke egen logo i kombinasjon med Forskningsrådets, for å synliggjøre at de er paralleller til tilsvarende aktiviteter i andre land. Ta kontakt med Kommunikasjonsenheten for avklaring av dette.

Det er gjort oppdateringer i gridet som ikke er lagt inn i InDesignmalene her. Endringene omfatter kolofonen på baksiden og inkludering av ikoner for sosiale medier i avsenderfeltet.

For oppdaterte grid og retningslinjer for oppsett, se grid.