Erstatningsfont for trykk – Times New Roman

Times New Roman skal brukes i interne maler og korrespondanse. Fonten benyttes også som brødtekst i internt produserte rapporter og rapporter med store tekstmengder. Times New Roman er en font som gir optimal lesbarhet i lengre tekster.

Det er utarbeidet retningslinjer og maler for typografi for interne rapporter og kontortrykksaker. Det er viktig at disse retningslinjene følges. Malene finner du på M–knappen internt i Forskningsrådet.

 

The Sans Basic